O nás

„Žijeme vo svete, v ktorom potrebujeme zdieľať zodpovednosť. Je také ľahké povedať: To nie je moje dieťa, to nie je moja komunita, to nie je môj svet, to nie je môj problém. Ale potom sú tu tí, ktorí vidia potreby a reagujú na ne. A ja považujem takýchto ľudí za hrdinov.“ Fred Rogers

História Detského domova v Prešove sa datuje do roku 1945, kedy bolo potrebné postarať sa o ohrozené a opustené deti po II. svetovej vojne. Vo svojej 70 ročnej histórii prešiel rôznymi formami usporiadania i zriaďovateľskej pôsobnosti. Najdlhšie obdobie od svojho vzniku bol detský domov určený predovšetkým pre deti do troch rokov.

V súčasnosti, po všetkých transformačných procesoch, ktorými detské domovy prechádzali, sme zariadením na výkon rozhodnutí súdu o nariadení ústavnej starostlivosti pre deti od narodenia do dospelosti. Náš detský domov sa prioritne orientuje  ako jediný v Prešovskom kraji na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti deťom s ťažkým zdravotným postihnutím, kombináciou zmyslových, mentálnych a fyzických postihov.

Detský domov ma celkovú kapacitu 110 detí, z nich je určená kapacita 36 detí, ktorým je starostlivosť poskytovaná v profesionálnych rodinách. Ostatné deti sú umiestnené v 8 špecializovaných skupinách, kde im je poskytovaná ošetrovateľská starostlivosť sestrami a pomocným personálom a 2 samostatných skupinách, kde sa o deti starajú vychovávateľky a pomocný personál. Celý úsek starostlivosti je zastrešený vedúcou úseku starostlivosti a tímom odborných zamestnancov – psychológov, špeciálnych pedagógov, sociálnych pracovníkov, rehabilitačných pracovníkov.

Náš detský domov má zriadené v rámci  Národného projektu deinštitucionalizácie Centrum podpory profesionálnych rodín, ktoré zastrešuje starostlivosť o deti v 18tich profesionálnych rodinách.

Ekonomicko-prevádzkovú agendu vykonáva úsek riadený vedúcim EPÚ s 5timi zamestnancami.

Zdravotnú starostlivosť o deti umiestnené v našom domove zabezpečuje Klinika pediatrie Fakultnej nemocnice J.A. Reimana v Prešove prostredníctvom ambulancie zriadenej v priestoroch domova.

Deti nášho domova navštevujú ZŠ na území mesta a taktiež zabezpečujeme vzdelávanie hendikepovaných detí v priestoroch detského domova elokovaným pracoviskom ZŠ a MŠ Špeciálnej spojenej školy internátnej v Prešove.

Okrem každodennej starostlivosti vytvárame deťom priestor na rekreáciu, odpočinok a zaujímavé, efektívne využívanie voľného času.

Spolupracujeme s celou radou organizácií, či jednotlivcov, v súčinnosti s ktorými pripravujeme rôzne projekty a aktivity napomáhajúce rozvoju detí i zlepšovaniu podmienok pre ich život v našom domove.

Vítame každú snahu o našu podporu a pomoc. Vám všetkým patrí za to naša vďaka a úcta.