Profesionálny rodič

Profesionálny rodič je zamestnanec detského domova, ktorý poskytuje starostlivosť najviac trom deťom s nariadenou ústavnou starostlivosťou alebo uloženým výchovným opatrením v priestoroch detského domova alebo vo vlastnom byte. Profesionálny rodič je domácky zamestnanec a vzťahujú sa na neho príslušné ustanovenia Zákonníka práce.

Profesionálnemu rodičovi prináleží plat a príspevok na úhradu výdavkov na dieťa podľa Vyhlášky MPSVaR. Profesionálnym rodičom sa môže stať každý plnoletý občan SR, ktorý dosiahol minimálne úplné stredné vzdelanie, absolvuje odbornú prípravu, má vytvorené vhodné podmienky na bývanie a priaznivé sociálne prostredie.

Odbornú prípravu profesionálnych rodičov zabezpečujú príslušné Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré sú zriaďovateľmi detských domovov alebo akreditované subjekty ( NÁVRAT, ÚSMEV AKO DAR ).

Pozícia profesionálneho rodiča bola vytvorená so zámerom zníženia traumy dieťaťa po vyňatí z biologickej rodiny a poskytnutia starostlivosti v prostredí rodiny na čas, kým sa podarí v pôvodnej rodine vytvoriť podmienky vhodné na návrat dieťaťa, alebo kým sa pre dieťa nenájde iná, vhodnejšia forma starostlivosti ( pestúnstvo, adopcia ).

Rozhodnutie stať sa profesionálnym rodičom vyžaduje od záujemcu skutočne veľké presvedčenie o tom, že túto „prácu“ chce naozaj vykonávať. Je to výrazný zásah nielen do jeho života, ale aj do života jeho rodiny, často aj blízkeho okolia. Profesionálny rodič musí byť naozaj vnútorne presvedčený o význame svojho kroku. Veľkú pozornosť treba venovať odbornej príprave, kde sa dozvie o všetkých možných úskaliach tejto práce.

Prajeme všetkým, ktorí sa rozhodnú pre možnosť stať sa profesionálnym rodičom, aby našli v tomto povolaní zmysel a uvedomili si jeho poslanie.


Profesionálny rodina

Viac informácií ohľadom založenia profesionálnej rodiny nájdete na stránke spoločnosti Úsmev ako dar