Voľné pracovné miesto

Informácia o voľnom pracovnom mieste v Detskom domove Vychovávateľ

 

Informácia o voľnom pracovnom mieste číslo:        DeD        (konkrétne poradové   číslo)

 

Kraj:                                      Prešovský kraj

 

Detský domov Prešov, Požiarnická 3, 080 01 Prešov  v súvislosti s § 11a zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 317/2009 Z. z.") vyhlasuje

 

Názov pracovnej pozície    vychovávateľ - vychovávateľka, zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme

 

Počet voľných miest:             2

 

Miesto výkonu práce:            Detský domov Prešov, Požiarnická 3, 080 01 Prešov

 

Hlavné úlohy:                        výchovno-vzdelávacia činnosť v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, práca s deťmi a mladými dospelými prevažne s poruchami správania

 

Termín nástupu:                   január, február 2017  

   

 

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

 

Kvalifikačné predpoklady:         Stredoškolské vzdelanie pedagogického smeru, vysokoškolské vzdelanie pedagogického smeru I. stupňa , vysokoškolské vzdelanie pedagogického smeru II. stupňa v zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a špeciálna pedagogika.

 

Jazykové znalosti:     nevyžadujú sa

Počítačové znalosti:     ovládanie práce PC

 

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: pozitívny vzťah k deťom,  komunikatívnosť, flexibilita, kreativita, zodpovednosť, pozitívny prístup pre riešení problémov a schopnosť pre tímovú spoluprácu

 

Požadované odborné znalosti: znalosť príslušných zákonov, najmä zákona: zákon 305/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákon 317/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov o pedagogických a odborných zamestnancoch, zákon 464/2013Z.z. – školský zákon

 

Ďalšie požiadavky: 

 

Kontakt pre poskytnutie informácií: 

 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:  Mgr. Monika Haraksimová

Telefón:  0917106690

Fax:       

E-mail:   dedpopsycho1@gmail.com

Adresa detského domova:  Detský domov Prešov, Požiarnická 3, 080 01 Prešov

 

 

Zoznam požadovaných dokladov na zaradenie do výberového konania:

a) Písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru

b) kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní podľa osobitného predpisu,

c) kópia výpisu z registra trestov nie staršia ako tri mesiace,

d) profesijný štruktúrovaný životopis,

e) písomné čestné vyhlásenie opravdivosti všetkých údajov uvedených v písmenách b) až d),

f) písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti,

g) písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom posúdenia vhodnosti kandidáta na inzerovanú pracovnú pozíciu v súlade s ustanoveniami zákona č. 136/2014 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,

h) motivačný list

Termín podania žiadosti o pracovnú pozíciu spolu so všetkými požadovanými dokladmi je do  16.12.2016 . V určenom termíne ich zasielajte na adresu detského domova, ktorý je uvedený v texte inzerátu. Rozhodujúci je dátum podania žiadosti na poštovú prepravu. Po tomto termíne budú Vaše žiadosti posúdené a vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.