Ocenenie

Aj tento rok oceňoval Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter v spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a Spoločnosťou priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar pracovníkov za významný prínos pri pomoci rodinám v kríze, pri pomoci deťom ohrozených vyňatím z rodín, či žijúcich v náhradnom rodinnom prostredí, za mimoriadnu originálnu aktivitu pri tejto práci. Okrem Sociálneho činu roka odovzdal minister ocenenia aj zamestnancom detských domovov a zamestnancom oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.

Pamätnú plaketu si odniesla aj naša kolegyňa Mgr. Terézia Bakoňová, ktorá v našom detskom domove pracuje ako profesionálny rodič už sedem rokov. V súčasnosti má vo svojej profesionálnej starostlivosti dve deti, okrem toho poskytuje piatim deťom pestúnsku starostlivosť a dve deti má v poručníctve. Ku všetkým zvereným deťom si vytvorila veľmi silný citový vzťah, čoho dôkazom je aj zmena formy starostlivosti, a to z formy profesionálnej starostlivosti na pestúnsku starostlivosť. Vďaka svojej nesmiernej láskavosti, obetavosti a trpezlivosti vytvorila pre tieto deti rodinné zázemie, poskytuje im neuveriteľné množstvo pozornosti, rozvíja a podporuje ich schopnosti a talent, robí všetko preto, aby deti pripravila na začlenenie sa do života. 

Našej kolegyni k oceneniu srdečne blahoželáme a prajeme veľa chuti a síl vykonávať aj naďalej toto povolanie, ktoré sa jej zároveň stalo poslaním, s láskou a oddanosťou.