Ďakujeme

Detský domov, Požiarnická 3, Prešov

 

vyslovuje srdečné poďakovanie všetkým,

 ktorí v čase Vianoc 2014 podporili náš detský domov.

 

Vďaka našich detí patrí za finančnú podporu určenú na vybavenie domova a podporu ich aktivít predovšetkým:

 

Spoločnosti SPINEA, s.r.o., Prešov

Poisťovni KOOPERATÍVA, Prešov

Spoločnosti PREMETAL MON, s.r.o., Prešov

Inštitútu edukológie a sociálnej práce FF PÚ v Prešove

Študentom Gymnázia, Konštantínova 2, Prešov

Územnému spolku SČK Uzovský Šalgov

ZŠ cirkevná, Dlhá Lúka, okr. Bardejov

 

Za materiálnu podporu ďakujeme spoločnostiam:

 

Victoria, s.r.o.,  Prešov

Komfos, s.r.o.,  Prešov

Gastrohaus, s.r.o.,  Prešov

manželom Kormanikovcom, Pennsylvania, USA

Mgr. Sekerákovi Vladimírovi

FB skupine „Podaj ďalej“ v osobe p. Viktórie Potášovej

 

ako aj všetkým nemenovaným fyzickým osobám, ktoré podporili náš domov zbierkami hračiek a šatstva.