Deti si zaslúžia najviac.....

Detský domov na Požiarnickej ulici poskytuje dočasný domov deťom s vážnymi zdravotnými a špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami. Každé dieťa si zaslúži len to najlepšie, preto sa aj my snažíme deťom zabezpečiť čo najviac zážitkov vo forme športových, tvorivých a vzdelávacích aktivít.

Detský domov na Požiarnickej ulici dočasne nahrádza deťom ich prirodzené rodinné prostredie. Špecifikom nášho domova je skutočnosť, že v ňom žijú deti s vážnymi zdravotnými a  špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, čo zahŕňa napr. deti s poruchami učenia, mentálne postihnuté deti, sluchovo postihnuté deti,  zrakovo postihnuté deti, resp. viacnásobne postihnuté deti. Okrem  každodennej starostlivosti,  ktorú im zabezpečuje  zdravotnícky  a odborný personál, vytvárame deťom priestor  na rekreáciu, odpočinok a zaujímavé, efektívne využívanie voľného času. Prostredníctvom zážitkových aktivít rozvíjame deti v zručnostiach potrebných pre ich ďalší život  v spoločnosti. Deti sa učia kooperovať s ostatnými, tolerovať sa navzájom a  rešpektovať autoritu. Snažíme sa posilňovať osobnosť každého dieťaťa, pomôcť mu nájsť seba samého a v budúcnosti zažiť úspech. Zvedavosť posúva deti vpred, preto sa usilujeme aby naše deti videli dosiaľ nevidené, zažili nezažité a počuli nepočuté. Objatie, pochvala  a povzbudenie sú základné motivačné prvky,  ktoré v našom zariadení využívame. Pestrosť tvorivých, športových a náučných aktivít realizujeme v spolupráci s rôznymi zariadeniami, ale aj dobrovoľníkmi. Odmenou nám je  radosť detí z času stráveného v našej prítomnosti, chuť byť účastní a snaha napredovať pri spoločnej práci.